Pædagogiske og didaktiske metoder

Medarbejderne i Elleslettegårds STU arbejder hver dag ud fra fire pædagogiske og didaktiske metoder for at sikre elevernes trivsel og udvikling:

  1. KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)
  2. Low Arousal
  3. Personlige læringsstile
  4. Zonen for nærmeste udvikling

Afdækning af elevens læringsstil

Ved opstart i STU'en afdækkes elevens personlige læringsstil via Dunn & Dunns læringsstilsmodel. Testen benyttes dels til at sikre, at der tilbydes et optimalt læringsmiljø for eleven samt et videndelingsværktøj i samarbejdet med bl.a. UU-vejledere, praktikværter og sagsbehandlere. 

Ved at undervise eleven i egen læringsstil oplever vi, at eleven opnår både personlige, sociale og faglige mestringsstrategier, som løbende understøtter elevens progression, og som ruster eleven til et videre uddannelses- eller arbejdsforløb efter STU’en. 

Zonen for nærmeste udvikling

I STU’en arbejdes der med Vygotskys teori om “Zonen for nærmeste udvikling” - både i de fagfaglige fag (dansk og matematik), i linjefag samt i valgfag. Det betyder, at der stilles krav til eleven ud fra individuelle ressourceprofiler (understøttet af KRAP) og personlige læringsstile samt ud fra troen på, at læring opstår, når eleven føler sig tryg og som en del af et fællesskab. Den nærmeste udviklingszone er betegnelsen på forskellen mellem det, eleven er i stand til at klare på egen hånd og det, eleven kan klare med en lille smule hjælp – og i den forskel oplever vi, at udviklingen og læringen sker. 

Eksempler fra praksis: 

  • Eleven har en kontaktlærer, som har indgående kendskab til den enkelte elev, de ressourcer han/hun rummer, samt de delmål eleven skal arbejde med. 
  • Eleven inddrages i arbejdet med at sætte egne delmål, således at målene føles velkendte og motiverende. 
  • Ved teammøder hver 6. uge evalueres der systematisk på elevens delmål, så de matcher elevens aktuelle niveau.